Ngày 10/10 trở thành ngày chuyển đổi số hàng năm

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2213/QĐ-UBND về Ngày chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai. Theo đó, Đồng Nai lấy ngày 10-10 hàng năm làm ngày chuyển đổi số của tỉnh.

Trong quyết định nêu rõ, ngày chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai được tổ chức hằng năm nhằm nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn tỉnh về vai trò ý nghĩa và lợi ích của CĐS; thúc đẩy sự tham gia, vào cuộc của cả hệ thống chính trị hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia toàn dân bảo đảm sự thành công CĐS tỉnh Đồng Nai; đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 28-3-2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 và chương trình chuyển đổi số đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 của tỉnh Đồng Nai.

Đổi mới công nghệ, đa dạng hóa thị trường, các chuỗi cung ứng, sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm để góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

 Công tác cChuyển đổi số phải để người dân, doanh nghiệp hưởng lợi từ dịch vụ công, tiện ích xã hội thuận tiện hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn; tạo thói quen cho người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ trực tuyến thông qua tuyên truyền, hướng dẫn. Mọi chính sách hướng đến người dân và phải có công dân số. Bên cạnh đó, chuyển đổi số cần có sự đồng thuận, liên kết chung tay cùng đoàn kết phát huy sức mạnh tập thể, sức mạnh “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công”

 

Quảng cáo