NGHỊ ĐỊNH 85/2021/NĐ-CP NGÀY 25/9/2021 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/2013/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Chưa có hiệu lực

Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 về Thương mại điện tử của Chính phủ
Chưa có hiệu lực

Phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng
18-12-2017
18-12-2017

Ban hành sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
21-11-2017
21-11-2017

Quy định nội dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản
30-11-2016
30-11-2016

Ban hành Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử
19-08-2016
19-08-2016

Chương trình Thương hiệu Quốc gia
01-02-2013
01-02-2013

Quảng cáo