Định hình tương lai thương mại thông qua dữ liệu và thanh toán kỹ thuật số

Thanh toán không dùng tiền mặt trở thành xu hướng tại Việt Nam

file:///C:/Users/Dell/Downloads/Visa%20-%20Shaping%20Future%20of%20Commerce%20-%20VN%20Cashless%20Day%20Conference%20-%20VI.pdf

Các nghiên cứu tình huống, số liệu thống kê, nghiên cứu và khuyến nghị đều được cung cấp “NGUYÊN TRẠNG” và chỉ phục vụ mục đích cung cấp thông tin, và không được dùng làm căn cứ để đưa ra tư vấn vận hành, marketing, pháp lý, kỹ thuật, thuế, tài chính hay bất kỳ tư vấn nào khác. Quý vị cần liên hệ với tư vấn pháp lý của mình để xác định luật pháp và quy định nào được áp dụng trong trường hợp của quý vị. Chi phí, tiết kiệm và lợi ích thực sự của bất kỳ khuyến nghị hay chương trình nào đều có thể thay đổi tuỳ theo nhu cầu kinh doanh và yêu cầu chương trình cụ thể của quý vị. Do tính chất của chúng, các khuyến nghị đảm bảo cho kết quả thực hiện trong tương lai, và phụ thuộc vào các yếu tố rủi ro, không chắc chắn và giả định khó tiên liệu hay lượng hoá. Visa không chịu trách nhiệm về việc quý vị sử dụng những thông tin trong tài liệu này (bao gồm lỗi và bỏ sót, không chính xác hoặc không cập nhật dưới mọi hình thức) hoặc bất kỳ giả định hay kết luận nào quý vị có thể rút ra từ đây. Visa không đưa ra bảo đảm, dù trực tiếp hay gián tiếp, và tuyên bố rõ ràng rằng Visa không có trách nhiệm pháp lý về khả năng tiêu thụ và phù hợp với mục đích sử dụng cụ thể, bất kỳ sự đảm bảo nào về việc không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào. Trong phạm vi pháp luật cho phép, Visa không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với bất kỳ khách hàng hoặc bên thứ ba nào theo bất kỳ lý thuyết pháp luật nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ hình thức bồi thường thiệt hại đặc thù, gián tiếp hay trừng phạt, cũng như không bồi thường thiệt hại mất lợi nhuận kinh doanh, gián đoạn kinh doanh, mất thông tin kinh doanh hoặc các thiệt hại bằng tiền khác, kể cả khi được biết về khả năng có những bồi thường này. Tất cả thương hiệu và logo đều thuộc quyền sở hữu của chủ thương hiệu, chỉ được sử dụng cho một đích nhận diện, và không có hàm ý phê duyệt sản phẩm hay liên kết với Visa.

Quảng cáo